span

Офис сграда, бул."6ти Септември"

  • офиси/търговски, интериор
  • 1310 м2
  • 2008-12-09
  • Построено
  • Пловдив, бул."6-ти Септември"
  • частен

Сградите предмет на преустройство се намират в „сърцето” на гр. Пловдив, в територия, разположена в обхвата на групов паметник на културата – система от улични ансамбли – главната пешеходна зона по ул. „Княз Александър І ” и улиците „Найден Геров” и „ Ангел Букурешлиев”, по които застрояването е реализирано през първата половина на ХХ век и е част от градската структура, която идентифицира историческия период от след Освобождението до Втората световна война.

След разрушителното земетресение през 1928 година, в имота е построена шапкарска фабрика „Попови “, която представлява комплекс от три сгради. Най голямата е масивна четириетажна със стоманобетонови междуетажни плочи със ЗП = 205 м2. Втората по ул. „Найден Геров” е полумасивна двуетажна с гредоред със ЗП = 80 м2. Третата е едно и двуетажна масивна широкоплощна със ЗП = 326 м2 с достъп от ул. „Ангел Букурешлиев” и връзка отвътре с комплекса. Застрояването е по източния склон на „Сахат тепе”, върху скална основа, което създава характерно застрояване „ по терена” на хълма.

И трите сгради предмет на преустройството, са част от застроителната структура характерна за първата половина на ХХ век и имат своето значение в градския контекст :
най – малката полумасивна сграда като елемент от силуета на улица „Найден Геров”;
най – голямата, масивна четириетажна като носител на мащаба за времето и мястото си;
и най – площната, като характерен елемент от застрояването по „терена” на „Сахат тепе”.

И трите сгради не са паметници на културата, но са елементи от зона на културно – историческото наследство, носители на градската идентичност – качество което е важно за развитие на туристическата инфраструктура.
В този смисъл, заданието на инвеститора, за преустройството им в хотел, се оказва целесъобразно в материално правен, устройствен, културно исторически, естетически и пр. аспекти и се доказва и с изготвения инвестиционен проект.

Новото архитектурно решение осигурява функционалната свързаност на комплекса , и обемно пространствена пълнота в една заварена законно изградена сградна структура и ново, модерно развитие на средата, с което се повишава качеството й – нещо много важно днес в ХХІ век за обитателите и гостите на града.

подобни проекти